top bottom Vzorkovnik fariebVelkostna tabulkaKatalog

Profil

Dunatex - pracovné a ochranné odevyAkciová spoločnosť Dunatex vznikla ešte ako družstvo invalidov tak, že sa odčlenilo od veľkého výrobného družstva. Svoju samostatnú činnosť ako v.d. začala od 1.1.1991 s 320 členmi. V roku 1998 stratilo charakter družstva invalidov, čo bolo dôsledkom zmeny legislatívy, ale aj neustále sa zvyšujúcich pracovných nárokov.Od 9.11.2005 z výrobného družstva sa  stala akciová spoločnosť.

Podarilo sa zriadiť  tzv. chránenú dielňu, kde menší počet invalidných občanov našiel svoju pracovnú príležitosť.

Počtom zamestnancov patrí medzi najväčšie firmy v okolí a tým v podstatnej miere ovplyvňuje zamestnanosť v regióne. V roku 1998 sa počet zamestnancov pohyboval medzi 280-350, no v súčasnosti a hlavne z dôsledku krízy  počet zamestnancov výrazne klesol. Postupné znižovanie stavu pracovníkov od roku 2008 bolo ovplyvnené najmä hospodárskou krízou.Spoločnosť sa snažila zachovať aj v dobe krízy čo najväčší počet pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou.

Sú vytvorené 4 výrobné dielne na samotné šitie, 1 dielňa na kontrolu kvality a balenia a 1 dielňa ako striháreň. V rámci dielne č. 2 bolo vytvorené chránené pracovisko s účinnosťou od 1.11.2001 s počtom pracovníkov 35, s priemerným vekom 45 rokov.

K 31.5.2011 spoločnosť zamestnala 126 pracovníkov, z toho 104 výrobných .

Z celkového počtu výrobných pracovníkov spoločnosť toho času v chránenej dielni zamestnáva 25 zamestnancov, z toho 13 pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou.